دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
معرفی

مشخصات فردی

نام : مهرداد   قوامی

پست الکترونیکی : mehrdad_ghavami@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : صنایع غذایی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : رییس دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1379/03/01

مهرداد قوامی

مهرداد قوامی

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : استاد

^